22nd Vietnam Fun Cup

Giới Thiệu

Presentation

Entry Fee / Phí Đăng Ký

3

Entry

Fee

13 USD Own Equipment

20 USD Including Equipment

P

Tham Giam

300.000 VND / Vận động viên- Không bao gồm dụng cụ thi đấu

450.000 VND / Vận động viên – Bao gồm dụng cụ thi đấu

For more information please email: 

[email protected][email protected]